پروژه چکاد جنوب

چکاد جنوب: (۱۳۹۴ – ۱۳۹۵)

نوع سفارش: تولید نئوپرن ضربه گیر زیر پایه پل، مقدار سفارش: ۱۲۰۰ قطعه، مورد استفاده: ساماندهی قطعات ۱۱ الی ۱۴ رودخانه آبشوران کرمانشاه، تاریخ سفارش: ۱۳۹۴،۱۳۹۵

×