پروژه تدبیر اسکان

تدبیر اسکان: (۱۳۹۷)

نوع سفارش: نوار لاستیکی ضد سایش دو لب برجسته، مقدار سفارش: ۱۰۰۰ متر، مورد استفاده: درزگیر درب (پروژه ایران مال)، تاریخ سفارش: سال ۹۷

×