پروژه بانک تجارت مرکزی

بانک تجارت مرکزی: (۱۳۹۴)

سفارش دهنده: پیمانکار بانک تجارت مرکزی، نوع سفارش: لرزه گیر الاستومری نئوپرن پیچدار، مقدار سفارش: ٣۵ قطعه، مورد استفاده: لرزه گیر ضد زلزله بین ستون اصلی و فندانسیون ساختمان اداری بانک تجارت مرکزی شعبه امام خمینی تهران، تاریخ سفارش: ١٣٩۴

×