پروژه بانک تجارت استان اصفهان

بانک تجارت استان اصفهان: (۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) اصفهان

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی، مقدار سفارش: ۳۰۰متر، مورد استفاده: بازسازی سیستم تهویه، تاریخ سفارش: ۱۳۹۴،۱۳۹۵

×