پروژه مکانیکال سیل واحد چشمه خوش

مکانیکل سیل مخزن سقف شناور واحد چشمه خوش: (۹۹/۰۹/۲۳)

تهیه و نصب مکانیکال سیل مخزن سقف شناور واحد زدایی چشمه خوش

×