پروژه مکانیکال سیل شرکت پارس فراگام

مکانیکال سیل شرکت مهندسی و ساخت پارس فراگام: (۹۹/۰۳/۲۰)

مکانیکال سیل جهت تعمیرات اساسی مخزن شماره ۴ بهرگان

×