پروژه مکانیکال سیل مهندسی تیو انرژی – مخازن ذخیره سازی پایانه نفتی قشم

مکانیکال سیل مهندسی تیو انرژی – مخازن ذخیره سازی پایانه نفتی قشم: (۱۴۰۰/۰۲/۲۷)

مهندسی، تدارکات، ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی ۴ ست مکانیکال سیل جهت مخازن ذخیره سازی پایانه نفتی قشم  به شماره ۲۰۱۰,۲۰۱۱,۲۰۱۱۲,۲۰۱۳

×