پروژه صنایع بسته بندی کاله

صنایع بسته بندی کاله: (۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) تهران

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی و لوله ای، مقدار سفارش: ۶۰۰متر، مورد استفاده: تاسیسات، تاریخ سفارش: ۱۳۹۴،۱۳۹۵

×