پروژه تیوب سیل شرکت پترو زیست کیان

تیوب سیل شرکت پترو زیست کیان: (۱۴۰۰/۰۲/۲۶)

یک ست تیوب سیل مخزن FB-297A فرآورش پتروشیمی بندر امام

×