پروژه بهساز تجهیز آسیا (بتاکو)

بهساز تجهیز آسیا: (۹۷/۰۴/۱۴ به مدت ۶۰ روز کاری)ساوه شهرک صنعتی زاویه

انجام پوشش رابرلاینینگ در سطح داخلی مخازن، ناودانی و قطعات مورد درخواست با متریال ضد سایش با سختی shorA 5±۶۵ با مشخصات فنی و طبق نقشه اجرایی ارائه شده می باشد. لاستیک به کار رفته جهت رابرلاینینگ مخازن مورد نظر به ضخامت ۲/۰±۱۰ میلیمتر، عرض ۱/۱ متر و طول حدود ۱۷۰۰متر در نظر گرفته شده است.

انجام پوشش رابرلاینینگ
انجام پوشش رابرلاینینگ
انجام پوشش رابرلاینینگ
رابرلاینینگ مخازن
رابرلاینینگ مخازن
پروژه بهساز تجهیز آسیا (بتاکو)
×