پروژه بانک آینده استان اصفهان

بانک تجارت استان اصفهان: (۱۳۹۴ – ۱۳۹۵) اصفهان

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی، مقدار سفارش: ۲۰۰۰۰متر، مورد استفاده: تاسیسات، تاریخ سفارش: ۱۳۹۴،۱۳۹۵

×