پروژه ابنیه مقاوم آریا

ابنیه مقاوم آریا: (۱۳۹۷)

نوع سفارش: فوم چسبدار، مقدار سفارش: ۲۵۰۰۰ متر، تاریخ سفارش: سال ۹۷

×