چکاد جنوب

سفارش دهنده : شرکت چکاد جنوب

نوع سفارش : تولید نئوپرن ضربه گیر زیر پایه پل

محل و مورد استفاده : ساماندهی قطعات ۱۱ الی ۱۴ رودخانه آبشوران کرمانشاه

تاریخ تولید : ۱۳۹۴،۱۳۹۵

مقدار سفارش : ۱۲۰۰ قطعه

×