هتل آزادی تهران

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی

مقدار سفارش: ۵۰۰متر

مورد استفاده: تاسیسات

تاریخ سفارش: سال ۹۴

×