صنایع بسته بندی کاله

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی و لوله ای

مقدار سفارش: ۶۰۰متر

مورد استفاده: تاسیسات

تاریخ سفارش: ۹۴-۹۵

×