بانک تجارت مرکزی تهران

سفارش دهنده : پیمانکار بانک تجارت مرکزی

نوع سفارش : لرزه گیر الاستومری نئوپرن پیچدار

مورد استفاده : لرزه گیر ضد زلزله بین ستون اصلی و فندانسیون

محل پروژه : ساختمان اداری بانک تجارت مرکزی شعبه امام خمینی تهران

مقدار سفارش : ٣۵ قطعه

تاریخ سفارش : ١٣٩۴

×