بانک تجارت استان اصفهان

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی

مقدار سفارش: ۳۰۰متر

مورد استفاده: بازسازی سیستم تهویه

تاریخ سفارش: ۹۴-۹۵

×