بانک آینده استان تهران

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی

مقدار سفارش: ۲۰۰۰۰متر

مورد استفاده: تاسیسات

تاریخ سفارش: ۹۴-۹۵

×