بازار مبل ایران

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی و لوله ای

مقدار سفارش: ۳۰۰ متر

مورد استفاده: تاسیسات

تاریخ سفارش: سال ۹۴

×