انبیه مقاوم آریا

نوع سفارش: فوم چسبدار

مقدار سفارش: ۲۵۰۰۰ متر

تاریخ سفارش: سال ۹۷

×