پروژه بانک تجارت مرکزی

بانک تجارت مرکزی: (۱۳۹۴)

سفارش دهنده: پيمانكار بانك تجارت مركزي، نوع سفارش: لرزه گير الاستومري نئوپرن پيچدار، مقدار سفارش: ٣٥ قطعه، مورد استفاده: لرزه گير ضد زلزله بين ستون اصلي و فندانسيون ساختمان اداري بانك تجارت مركزي شعبه امام خميني تهران، تاريخ سفارش: ١٣٩٤