بانک تجارت مرکزی تهران

سفارش دهنده : پيمانكار بانك تجارت مركزي

نوع سفارش : لرزه گير الاستومري نئوپرن پيچدار

مورد استفاده : لرزه گير ضد زلزله بين ستون اصلي و فندانسيون

محل پروژه : ساختمان اداري بانك تجارت مركزي شعبه امام خميني تهران

مقدار سفارش : ٣٥ قطعه

تاريخ سفارش : ١٣٩٤