بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی