پروژه هتل آزادی تهران

هتل آزادی تهران: (۱۳۹۴) تهران

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی، مقدار سفارش: ۵۰۰متر، مورد استفاده: تاسیسات، تاریخ سفارش: سال ۹۴