پروژه فولاد غدیر نی ریز

فولاد غدیر نی ریز: (۱۳۹۶ – ۱۳۹۷)

نوع سفارش: کفپوش عایق برق و واشر ضد روغن و نوار درزگیر، مقدار سفارش: موردی، تاریخ سفارش: سال ۹۶-۹۷