پروژه بیمارستان ساسان

بیمارستان ساسان: (۱۳۹۷) تهران

نوع سفارش: عایق ضربه گیر حرارتی ، مقدار سفارش: ۳۰ متر، مورد استفاده: ضربه گیر اتاق بیمار، تاریخ سفارش: سال ۹۷