پروژه بازار مبل ایران شماره 1

بازار مبل ایران شماره ۱: (۱۳۹۴) تهران

نوع سفارش: عایق حرارتی رولی و لوله ای، مقدار سفارش: ۳۰۰ متر، مورد استفاده: تاسیسات، تاریخ سفارش: سال ۹۴