پروژه انبیه مقاوم آریا

انبیه مقاوم آریا: (۱۳۹۷)

نوع سفارش: فوم چسبدار، مقدار سفارش: ۲۵۰۰۰ متر، تاریخ سفارش: سال ۹۷