پروژه های انجام شده

پروژه زر فروکتوز
پروژه زر فروکتوز

تاریخ انجام: ۱۳۹۶/۹/۰۱

پروژه بهناد انرژی آویژه
پروژه بهناد انرژی آویژه

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۲/۰۵

پروژه بهساز تجهیز آسیا (بتاکو)
پروژه بهساز تجهیز آسیا (بتاکو)

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۴/۱۴

پروژه آسیا ماسه ساز بهنام
پروژه آسیا ماسه ساز بهنام

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۴/۲۴

پروژه بیمارستان ساسان

تاریخ انجام: ۱۳۹۷

پروژه بازار مبل ایران شماره ۱

تاریخ انجام: ۱۳۹۴

پروژه هتل آزادی تهران

تاریخ انجام: ۱۳۹۴

پروژه پولاد فررایند بین الملل اروند

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۴/۰۳

پروژه سیمان فارس نو

تاریخ انجام: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

پروژه تدبیر اسکان

تاریخ انجام: ۱۳۹۷

پروژه فولاد غدیر نی ریز

تاریخ انجام: ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

پروژه انبیه مقاوم آریا

تاریخ انجام: ۱۳۹۷

پروژه صنایع بسته بندی کاله

تاریخ انجام: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

پروژه بانک آینده استان اصفهان

تاریخ انجام: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

پروژه بانک تجارت استان اصفهان

تاریخ انجام: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

پروژه چکاد جنوب

تاریخ انجام: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

پروژه بانک تجارت مرکزی

تاریخ انجام: ۱۳۹۴

پروژه کاوه خودرو سایپا

تاریخ انجام: ۱۳۹۲

پروژه کابل خودرو سبزوار

تاریخ انجام: ۱۳۹۲ – ۱۳۹۵