پروژه های انجام شده

پروژه زر فروکتوز
پروژه زر فروکتوز

تاریخ انجام: ۱۳۹۶/۹/۰۱

پروژه بهناد انرژی آویژه
پروژه بهناد انرژی آویژه

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۲/۰۵

پروژه بهساز تجهیز آسیا (بتاکو)
پروژه بهساز تجهیز آسیا (بتاکو)

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۴/۱۴

پروژه آسیا ماسه ساز بهنام
پروژه آسیا ماسه ساز بهنام

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۴/۲۴

پروژه پولاد فررایند بین الملل اروند

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۴/۰۳