بیمارستان ساسان

نوع سفارش: عایق ضربه گیر حرارتی

مقدار سفارش: ۳۰ متر

مورد استفاده: ضربه گیر اتاق بیمار

تاریخ سفارش: سال ۹۷